Tarieven

Privacyverklaring

Privacywet. AVG. Bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018

Privacyverklaring regressietherapie Hiltje
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Hiltje Jellema. De eigenaresse van praktijk Regressietherapie Hiltje, gevestigd in Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62469959

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Regressietherapie Hiltje verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Regressietherapie Hiltje verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom ik jouw gegevens nodig heb

Regressietherapie Hiltje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Contact opnemen met cliënten.
 • Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten.
 • Het afhandelen van betalingen

 

 

Hoe lang ik de gegevens bewaar

Regressietherapie Hiltje zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar de gegevens in het dossier 15 jaar lang. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Delen met anderen

Regressietherapie Hiltje deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Regressietherapie Hiltje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen website bezoek

Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site www.regressietherapiehiltje staat alleen informatie om te lezen dit is een eenzijdig verkeer. Je kunt daar geen communicatie over en weer met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik gebruik geen cookies.
.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  Mail@regressietherapiehiltje.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Ik maak tijdens de intake en sessies notities en die bewaar in een afgesloten kast die alleen toegankelijk is voor mij als therapeut. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Er wordt onder geen beding informatie of gegevens over uw behandeling aan derden verstekt zonder uw schriftelijke toestemming. Regressietherapie Hiltje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Mail@regressietherapiehiltje.nl

Tarieven

IK NEEM DIT JAAR GEEN NIEUWE CLIËNTEN MEER.

* Intakegesprek van ongeveer 2 uur kost € 95,- (incl.BTW)

* Een sessie van ongeveer 2 uur kost € 95 , –  (incl.BTW)

* Een wandelsessie van ongeveer 1.5 uur kost € 75,- (INCL.BTW)

Helaas worden mijn sessie vanaf 01-01-2018 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Dit doet niets onder als mijn kwaliteiten als therapeut ik ben en blijf lid van de NVRT.

 •  Bij verhindering, graag 24 uur vooraf afmelden, anders moet ik de consultkosten in rekening brengen.
 •  Ik ben lid van de beroepsvereniging NVRT, Nederlandse Vereniging voor Regressie Therapeuten en Reïncarnatie Therapeuten www.NVRT.nl
 •  Kamer van Koophandel nummer 62469959
 •  Zorgverzekeraar AGB code 90059846
 •  Opleiding: www.srn-opleiding.nl

*Ik heb wandelcoaching gevolgd bij Peter Krijger.*
*Ik heb de opleiding verliesbegeleiding bij Noor Verheul gevolgd

NIBIG

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit,Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)Bovendien staat het u vrij indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van(startdatum wkkgzregistratie2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten.
De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer (06) 25186207.

De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U
kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden